İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı

%10
İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı Metin Kaya

Liste Fiyatı : 27,00 TL
İndirimli Fiyat : 24,30 TL


Taksitli fiyat 6 x 4,05 TL

Temin süresi 3 gündür.

Adet
Bölüm - 1

İdarenin Genel Esasları
İdare Kavramı

a. Organik – Yapısal Anlamda İdare
b. Fonksiyonel – İşlevsel Anlamda İdare

Yasama fonksiyonu ve İdare
Yargı fonksiyonu ve İdare
Yürütme Fonksiyonu
Yürütmenin siyasi nitelikteki İşlemleri
İdari Fonksiyonun Özellikleri
Devlet İdaresinin Görevleri

İdare Hukuku

1- İdare Hukuku sistemleri
2- İdare Hukukunun gelişimi
3- İdare Hukukunun Özellikleri
4- İdare hukukunun kaynakları

İdare Hukukuna Egemen Olan Anayasal İlkeler

1. İdarenin Bütünlüğü
a. İdari Vesayet
b. Hiyerarşi – Silsile – i Meratip
c. Hiyerarşi Vesayet Karşılaştırma
2. İdarenin Kanuniliği İlkesi- Kanuni İdare
3. Merkezden Yönetim ve Yerinden yönetim İlkesi
a. Yerinden Yönetim ( Adem-i Merkeziyetçilik) İlkesi
4. Kamu Tüzel Kişiliği

Kuruluş
Yetkileri
Kamu Tüzel Kişiliğini Anayasadan alan Kuruluşlar
İdari Kararla Kurulabilen Kamu Tüzel Kişilikleri
Kamu Tüzel kişiliği Kanunla Verilenler
Devlet Tüzel Kişiliği
Devlet Tüzel Kişiliğine Sahip Kuruluşlar

Bölüm - 2

İdari İşlemler

1-) İdari İşlem Kavramı
2-) İdari işlemin özellikleri

İdari işlemin özellikleri
Tek yanlılık:
Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma
İcrailik
İdarenin İcrai olmayan işlemleri
Re'sen İcra edilebilirlik:
Yargısal Denetim

3-) İdari İşlem Türleri

1. Birel İşlemler

a-) Maddi Açıdan Tasnif
b-) Doğuracakları Hukuki Sonuçlar açısından
c-) Açıklanan İradenin Sayısına ve Usulüne Göre İşlemler
d. Açıklanan İradenin Şekline Göre İşlemler
e. Muhatapları üzerindeki Etkilerine Göre Tasnif
f-) İsteğe Bağlı olup olmamalarına Göre Tasnif

4-) İdari İşlemin Unsurları

a Yetki Unsuru
b-) Şekil Unsuru
c-) Sebep Unsuru
d-) Konu Unsuru
e-) Amaç Unsuru

1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine bağlı nedenler

a. Geri Alma
b. Kaldırma
c. Düzeltme
d. Değiştirme

İdarenin İki Yanlı İşlemleri

1. İdari Sözleşmeler

İdari Sözleşme Türleri
Tahkim
İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri ( Kamu İhaleleri )

a-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ( DİK )
b-) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ( KİK )
c-) İhale Yöntemleri
d-) İhale Süreci ve Yöntemleri
e-) İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü

Kamu İhale Kurumu
4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu

Bölüm - 3

İdarenin Yetkileri

1-) Düzenleme Yetkisi
2-) Yaptırım Uygulama Yetkisi
3-) Mal Edinme Yetkisi

A. Kamulaştırma

b-) İstimval
c-) Kamulaştırmasız El Atma
d-) Geçici İşgal
e-) Devletleştirme

4-) Kolluk Yetkisi

1-) Kamu Düzenin Unsurları
2-) Kolluk Türleri

Kolluk Usulleri
Kolluk İşlemleri
Jandarma Genel Komutanlığı

Bölüm 4

İdarenin Malları

1-) Kamu Malı
Kamu Mallarının Özellikleri

c-) Kamu Mallarının Kullanımı

2. Kamunun Özel Malları

Bölüm - 5

Kamu Hizmetleri

1-) Kamu Hizmetinin Özellikleri
2-) Kamu Hizmetinin İlkeleri
3-) Kamu Hizmetlerinin Türleri

Bölüm – 7

Kamu Görevlileri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Kapsamı

1-) Memur Kavramının Öğeleri
2-) Memurluk mesleğinin Temel İlkeleri
3-) Devlet Memuru olma Şartları
4-) Memuriyete Girişte Sınav Yöntemi
5-) Aday memurluk
6-) Atama ve Göreve Başlama
7. İstisnai Memurlar
8-) Memurların Hakları Ödevleri ayrıcalıkları
9. Memurların Disiplin Rejimi
10. Memur Statüsünde Kısıntı Yapan İlkeler

Cumhurbaşkanı Tarafından Üst Kademe Yöneticilerin Atanması
Kamu Etik Kurulu
Memurların Yargılanması
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele

Bölüm - 8

İdarenin Mali Sorumluluğu
1-) İdarenin Sorumluluğunu Doğuran Şartlar
2-) Sorumluluk Türleri
3-) İdarenin Sorumluluğunu Azaltan ya da Kaldıran Durumlar

Bölüm 9

Bilgi Edinme Hakkı - İmar Hukuku
Bilgi Edinme Hakkı, Bilgi Edinme Ve Değerlendirme Kurulu
İmar Hukuku

1. İmar Planları
2. İmar Planlarının İlanı
3. Yapı Ruhsatiyesi
4. Ruhsat Müddeti
5. Yapı Kullanma İzni
6. Ruhsatsız Yapılar
7. Ruhsatsız Yapılar
8. Arsa Düzenlemesi
9.İdari Yaptırımlar

I. Bölüm: Başkent Teşkilatı

A-) Cumhurrbaşkanı

Cumhurbaşkanı Seçim Usulü

1. Seçim Döneminin Başlangıcı
2. Seçim Sistemi
3. Seçimlerin Geri Bırakılması
4. Aday Gösterilme
6. Adaylığın İncelenmesi, Geçici Aday, İtiraz ve Kesin Aday Listesi
7. Cumhurbaşkanı Adayı Olanların Göreve Geri Dönmeleri
8. Adaylara Yardım

Görev ve Yetkileri

Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılacak Düzenleyici İşlemler

1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2. Yönetmelik

Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
Cumhurbaşkanına Vekâlet
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

1. Cumhurbaşkanlığı Makamı
2. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü
3.Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
4. Cumhurbaşkanı Yardımcıları
5. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları
6. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar

A. Devlet Denetleme Kurulu
B. Milli Güvenlik Kurulu
C. Savunma Sanayi Başkanlığı
D. Varlık Fonu

7. Bakanlıklar

Bakanlıkların Bağlı, İlgili Ve İlişkili Kuruluşları

8. İdari Kurul Ve Konseyler

A. Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu
B. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu
C. Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu
D. 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen Kurul
E. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
F. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu
G. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı
maddesinde belirtilen Komisyon
H. Toptancı Hal Konseyi
I. Asgari Ücret Tespit Komisyonu

9. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri
Yüksek Askeri Şura

2. Bölüm: Başkente Yardımcı Kuruluşlar

1. Danıştay

I. Danıştay Meslek Mensupları

A. Danıştay Başkanı
B. Danıştay Başsavcısı
C. Başkanvekilleri
D. Üyeler

2. Danıştay'ın Organları

B-) Danıştay'ın Görevleri

2. Sayıştay
3. Ekonomik Ve Sosyla Konsey

Yüksek Öğretim Kurumu
Kalkınma Ajansları
Kalkınma Kurulu
Yönetim Kurulu
Ajansların Denetimi

3. Bölüm: Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı

Merkezi İdare
Taşra Teşkilatı

1. İl İdaresi

A. İl İdaresinin Kurulması Kaldırılması, Değiştirilmesi
B. İl İdaresinin Organları

2. İl İdare Şube Başkanları

3. İl İdare Kurulu

2. İlçe İdaresi

A. Kurulması, Kaldırılması Değiştirilmesi
B. İlçe İdaresinin Organları

1. Kaymakam
2. İlçe İdare Şube Başkanları
3. İlçe İdare Kurulu

3. Bucak İdaresi

4. Bölüm: Yerinden Yönetim Kuruluşları

A. Mahalli İdareler
Mahalli Seçimleri
Mahalli İdareler

1. İl Özel İdaresi

I. İl Özel İdaresinin Görev Ve Sorumlulukları
Iı. İl Özel İdaresinin Yetki Ve İmtiyazları
Iv. İl Özel İdaresi Organları

B. İl Encümeni210
C. Vali

V. İl Özel İdaresi Teşkilatı
Vı. İl Özel İdaresinin Denetimi
Vıı. İl Özel İdaresi Hizmetlerinin Aksaması
Vııı. İl Özel İdaresinin Gelirleri Ve Bütçesi

2. Belediye

I. Kuruluş Ve Sınırlar
Iı. Belediyenin Organları

A. Belediye Meclisi
B. Belediye Encümeni
C. Belediye Başkanı
D. Belediye Organlarının Görevden Uzaklaştırılması
Iıı. Belediye Teşkilatı
Iv. Belediyenin Denetimi
V. Belediye Hizmetlerinde Aksama
Vı. Belediyenin Gelirleri Ve Bütçesi
Vıı. Belediyenin Borçlanması
Vııı. Kentsel Dönüşüm

3. Büyükşehir Belediyesi

Iı. Büyükşehir Belediyesinin Görev Ve Sorumlulukları
Iıı. Büyükşehir Belediyesi Organları

A. Büyükşehir Belediye Meclisi
B. Büyükşehir Belediyesi Encümeni
C. Büyükşehir Belediye Başkanı

Iv. Danışmanlar
V. Büyükşehir Belediye Teşkilatı
Vı. Büyükşehir Gelirleri Ve Bütçesi
Vıı. Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri Ve Koordinasyon

4. Köyler

I. Köyün Tanımı, Kurulması Ve Kaldırılması
Iı. Köyün Görev Ve Yetkileri
Iıı. Köyün Organları

A. Köy Derneği
B. İhtiyar Heyeti
C. Muhtar
Iv. Köypersoneli
V. Köy Bütçesi Ve Gelirleri
Vı. Köy Yerleşme Planı

Mahalle Yönetimi
Mahalli İdare Birlikleri

I. Kurulması
Iı. Birlik Tüzüğü
Iıı. Birlik Organları

A. Birlik Meclisi
B. Birlik Encümeni
C. Birlik Başkanı
Iv Birliğin Denetimi
V. Köye Hizmet Götürme Birlikleri

B-) Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları (kamu Kurumları)

Kamu Kurumlarının Türleri

I.İdari (klasik) Kamu Kurumları
Iı.Kamu İktisadi Teşekkülleri
Iıı.Sosyal Kamu Kurumları
Iv. Bilimsel, Teknik Ve Kültürel Kamu Kurumları
V. Düzenleyici Ve Denetleyici Kuruluşlar
Vı. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Ek - 1

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu

Ek - 2

Bilgi Edinme Hakkı, Bilgi Edinme Ve Değerlendirme Kurulu

I. Bilgi Ve Belgeye Erişim Süreleri
Iı. İtiraz Usulü
Iıı. Bilgi Edinme Ve Değerlendirme Kurulu
Iv. Bilgi Edinme Kapsamının Sınırları

Ek – 3
Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Ek – 4
Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu

Kaynakça

Stok Kodu
9786056860225
Boyut
16.50x23.50
Sayfa Sayısı
272
Basım Tarihi
2018-07
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
1. Hamur
Dili
Türkçe
Akbank
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
24,30   
24,30   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
Garanti Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
24,30   
24,30   
2
12,15   
24,30   
3
8,10   
24,30   
4
6,08   
24,30   
5
4,86   
24,30   
6
4,05   
24,30   
İş Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
24,30   
24,30   
2
12,15   
24,30   
3
8,10   
24,30   
4
6,08   
24,30   
5
4,86   
24,30   
6
4,05   
24,30   
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
24,30   
24,30   
2
12,15   
24,30   
3
8,10   
24,30   
4
6,08   
24,30   
5
4,86   
24,30   
6
4,05   
24,30   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat