Bulunduğu Kategori:     Anasayfa   ›   Kategoriler   ›   Hukuk   ›   Borçlar Hukuku
« Önceki Sonraki »
Tavsiye Et »
Borclar Hukuku
Telefon Kodu: 18746
Borçlar Hukuku
Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri
Turgut Akıntürk       


Yayınevi:  Beta Basım Yayım ISBN: 9786053774846
Sayfa: 363 Ebat: 13,5 x 19,5 cm
Basım Tarihi: 1.10.2014 Baskı Yeri: İstanbul
Baskı Sayısı: 23 Dizi: --
Kitapdenizi.com Güncelleme Tarihi: 14.11.2014
Kargo Bilgisi

3 iş günü içerisinde kargoya verilir. 100 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava! Kapıda ödeme siparişlerde sipariş tutarı gözetilmeksizin 6 TL kapıda ödeme ek hizmet bedeli ilave edilir.
Piyasa Fiyatı : 17,00 TL
% 5
İndirimli :

16,15 TL

(KDV Dahil)
%3 havale indirimi ile 15,67 TL'ye alabilirsiniz.
Taksitli fiyatları görmek için tıklayınız

Kitap Hakkında Okur Yorumları Taksit Seçenekleri
Ki­tap, bun­dan ön­ce­ki ba­sı­lar­da ol­du­ğu gi­bi, bu ye­ni ba­sı­da da baş­tan aşa­ğı­ya göz­den ge­çi­ril­miş, mev­zu­at­ta bu­gü­ne ka­dar ya­pıl­mış olan de­ği­şik­lik­ler ve ye­ni dü­zen­le­me­ler dik­ka­te alı­na­rak gün­cel du­ru­ma ge­ti­ril­miş­tir. Bu ara­da da­ha ön­ce­ki ba­sı­da, hu­ku­kî te­rim­ler­den ol­duk­ça es­ki­miş olan­la­rı, uy­gu­la­ma­da­ki kul­la­nım­la­rı­nı da dik­ka­te ala­rak arı­laş­tır­ma­ğa ça­lış­mış­tım. Bu­na ör­nek ola­rak öne­ri (icap), ilân yo­luy­la ödül sö­zü ver­me (ilân su­re­tiy­le mü­kâ­fat vaa­di), aşı­rı ya­rar­lan­ma (ga­bin), di­re­nim (te­mer­rüt), bağ­lan­ma pa­ra­sı (pey ak­çe­si), cay­ma pa­ra­sı (za­mâ­nı rü­cu), bor­cun üst­le­nil­me­si (bor­cun nak­li), ala­ca­ğın dev­ri (ala­ca­ğın tem­li­ki), mal de­ği­şi­mi söz­leş­me­si (tram­pa), eser söz­leş­me­si (is­tis­na ak­di), sak­la­ma söz­leş­me­si (ve­di­a ak­di) gi­bi te­rim­ler gös­te­ri­le­bi­lir. Bu ye­ni ba­sı­da da arı­laş­tır­ma gay­re­ti sür­dü­rül­müş­tür. Me­de­ni Hu­kuk ki­ta­bım­da ol­du­ğu gi­bi Borç­lar Hu­ku­ku ad­lı bu ki­ta­bım­da da, her ko­nu­nun so­nun­da ko­nuy­la il­gi­li “So­ru­lar” ko­nul­muş­tur. Ki­tap­tan ya­rar­lan­mak is­te­yen­le­re, özel­lik­le sı­na­va ha­zır­lan­mak­ta olan aday­la­ra her ko­nu­yu oku­duk­tan son­ra bu so­ru­lar üze­rin­de bir sü­re dur­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­rum; zi­ra aday­lar so­ru­la­rı oku­duk­ça her ko­nu­nun “pa­no­ra­ma”sı­nı bul­muş ve âde­ta o ko­nu­yu bir kez da­ha tek­rar et­miş ola­cak­lar­dır.

Bu Kategoride En Çok Satan 10 Eser Fiyat
Borçlar Hukuku Genel Hükümler 2014 24,50 TL
Türk Borçlar Hukuku: Genel Hükümler 2012 39,90 TL
Borçlar Hukuku 16,15 TL
Türkçeleştirilmiş 818 Sayılı Borçlar Kanunu Ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 2011 9,10 TL
Borçlar Hukuku Özel Hükümler 22,95 TL
Borçlar Hukuku Dersleri: Genel Hükümler 10,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri Ana İlkeleri 2013 31,88 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler 20,32 TL
Borçlar Hukuku 47,41 TL
Borçlar Hukuku Dersleri 45,13 TL

  Son İncelediğiniz Kitaplar


Güvenlik & Gizlilik
 · Kredi Kartı Güvenliği
 · Gizlilik İlkeleri
 · Kullanım Şartları
Adakale Sok. Adakale İş Hanı No: 25/34
Kızılay / Ankara / Türkiye

Tel: +90 312 430 13 94   Faks: +90 312 430 73 70

siparis@kitapdenizi.com   |   www.kitapdenizi.com
Her hakkı saklıdır. 2004-2014 © Kitapdenizi.com
ileritrafik.com