Bulunduğu Kategori:     Anasayfa   ›   Kategoriler   ›   Hukuk   ›   Borçlar Hukuku
« Önceki Sonraki »
Tavsiye Et »
Borclar Hukuku
Telefon Kodu: 18746
Borçlar Hukuku
Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri
Turgut Akıntürk       


Yayınevi:  Beta Basım Yayım ISBN: 9786053774846
Sayfa: 363 Ebat: 13,5 x 19,5 cm
Basım Tarihi: 1.10.2014 Baskı Yeri: İstanbul
Baskı Sayısı: 23 Dizi: --
Kitapdenizi.com Güncelleme Tarihi: 14.11.2014
Kargo Bilgisi

3 iş günü içerisinde kargoya verilir. 100 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava! Kapıda ödeme siparişlerde sipariş tutarı gözetilmeksizin 6 TL kapıda ödeme ek hizmet bedeli ilave edilir.
Piyasa Fiyatı : 17,00 TL
% 5
İndirimli :

16,15 TL

(KDV Dahil)
%3 havale indirimi ile 15,67 TL'ye alabilirsiniz.
Taksitli fiyatları görmek için tıklayınız

Kitap Hakkında Okur Yorumları Taksit Seçenekleri
Ki­tap, bun­dan ön­ce­ki ba­sı­lar­da ol­du­ğu gi­bi, bu ye­ni ba­sı­da da baş­tan aşa­ğı­ya göz­den ge­çi­ril­miş, mev­zu­at­ta bu­gü­ne ka­dar ya­pıl­mış olan de­ği­şik­lik­ler ve ye­ni dü­zen­le­me­ler dik­ka­te alı­na­rak gün­cel du­ru­ma ge­ti­ril­miş­tir. Bu ara­da da­ha ön­ce­ki ba­sı­da, hu­ku­kî te­rim­ler­den ol­duk­ça es­ki­miş olan­la­rı, uy­gu­la­ma­da­ki kul­la­nım­la­rı­nı da dik­ka­te ala­rak arı­laş­tır­ma­ğa ça­lış­mış­tım. Bu­na ör­nek ola­rak öne­ri (icap), ilân yo­luy­la ödül sö­zü ver­me (ilân su­re­tiy­le mü­kâ­fat vaa­di), aşı­rı ya­rar­lan­ma (ga­bin), di­re­nim (te­mer­rüt), bağ­lan­ma pa­ra­sı (pey ak­çe­si), cay­ma pa­ra­sı (za­mâ­nı rü­cu), bor­cun üst­le­nil­me­si (bor­cun nak­li), ala­ca­ğın dev­ri (ala­ca­ğın tem­li­ki), mal de­ği­şi­mi söz­leş­me­si (tram­pa), eser söz­leş­me­si (is­tis­na ak­di), sak­la­ma söz­leş­me­si (ve­di­a ak­di) gi­bi te­rim­ler gös­te­ri­le­bi­lir. Bu ye­ni ba­sı­da da arı­laş­tır­ma gay­re­ti sür­dü­rül­müş­tür. Me­de­ni Hu­kuk ki­ta­bım­da ol­du­ğu gi­bi Borç­lar Hu­ku­ku ad­lı bu ki­ta­bım­da da, her ko­nu­nun so­nun­da ko­nuy­la il­gi­li “So­ru­lar” ko­nul­muş­tur. Ki­tap­tan ya­rar­lan­mak is­te­yen­le­re, özel­lik­le sı­na­va ha­zır­lan­mak­ta olan aday­la­ra her ko­nu­yu oku­duk­tan son­ra bu so­ru­lar üze­rin­de bir sü­re dur­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­rum; zi­ra aday­lar so­ru­la­rı oku­duk­ça her ko­nu­nun “pa­no­ra­ma”sı­nı bul­muş ve âde­ta o ko­nu­yu bir kez da­ha tek­rar et­miş ola­cak­lar­dır.

Bu Kategoride En Çok Satan 10 Eser Fiyat %
Borçlar Hukuku Genel Hükümler 2014 24,50 TL 50%
Türk Borçlar Hukuku: Genel Hükümler 2012 39,90 TL 18%
Borçlar Hukuku 16,15 TL 7%
Türkçeleştirilmiş 818 Sayılı Borçlar Kanunu Ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 2011 9,10 TL 6%
Borçlar Hukuku Özel Hükümler 22,95 TL 5%
Borçlar Hukuku Dersleri: Genel Hükümler 10,00 TL 3%
Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri Ana İlkeleri 2013 31,88 TL 2%
Borçlar Hukuku Genel Hükümler 20,32 TL 1%
Borçlar Hukuku 47,41 TL 0%
Borçlar Hukuku Dersleri 45,13 TL 0%

  Son İncelediğiniz Kitaplar


Güvenlik & Gizlilik
 · Kredi Kartı Güvenliği
 · Gizlilik İlkeleri
 · Kullanım Şartları
Adakale Sok. Adakale İş Hanı No: 25/34
Kızılay / Ankara / Türkiye

Tel: +90 312 430 13 94   Faks: +90 312 430 73 70

siparis@kitapdenizi.com   |   www.kitapdenizi.com
Her hakkı saklıdır. 2004-2014 © Kitapdenizi.com
ileritrafik.com