% 5
Telefon Kodu: 18746

Borçlar Hukuku

Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri
Yazar: Turgut Akıntürk       
Yayınevi: Beta Basım Yayım
ISBN: 9786053774846
Sayfa: 363
Ebat: 13,5 x 19,5 cm
Basım Tarihi: 1.10.2014
Baskı Yeri: İstanbul
Baskı Sayısı: 23
Dizi: --
Favorilere Ekle     Arkadaşlarına Öner     Sayfayı Yazdır
17,00
16,15
%3 havale indirimi ile 15,67'ye alabilirsiniz.
Ortalama 3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
100 ve üzeri siparişlerde kargonuz bizden. Kapıda ödeme siparişlerde sipariş tutarı gözetilmeksizin 6 kapıda ödeme ek hizmet bedeli ilave edilir.
Ki­tap, bun­dan ön­ce­ki ba­sı­lar­da ol­du­ğu gi­bi, bu ye­ni ba­sı­da da baş­tan aşa­ğı­ya göz­den ge­çi­ril­miş, mev­zu­at­ta bu­gü­ne ka­dar ya­pıl­mış olan de­ği­şik­lik­ler ve ye­ni dü­zen­le­me­ler dik­ka­te alı­na­rak gün­cel du­ru­ma ge­ti­ril­miş­tir. Bu ara­da da­ha ön­ce­ki ba­sı­da, hu­ku­kî te­rim­ler­den ol­duk­ça es­ki­miş olan­la­rı, uy­gu­la­ma­da­ki kul­la­nım­la­rı­nı da dik­ka­te ala­rak arı­laş­tır­ma­ğa ça­lış­mış­tım. Bu­na ör­nek ola­rak öne­ri (icap), ilân yo­luy­la ödül sö­zü ver­me (ilân su­re­tiy­le mü­kâ­fat vaa­di), aşı­rı ya­rar­lan­ma (ga­bin), di­re­nim (te­mer­rüt), bağ­lan­ma pa­ra­sı (pey ak­çe­si), cay­ma pa­ra­sı (za­mâ­nı rü­cu), bor­cun üst­le­nil­me­si (bor­cun nak­li), ala­ca­ğın dev­ri (ala­ca­ğın tem­li­ki), mal de­ği­şi­mi söz­leş­me­si (tram­pa), eser söz­leş­me­si (is­tis­na ak­di), sak­la­ma söz­leş­me­si (ve­di­a ak­di) gi­bi te­rim­ler gös­te­ri­le­bi­lir. Bu ye­ni ba­sı­da da arı­laş­tır­ma gay­re­ti sür­dü­rül­müş­tür. Me­de­ni Hu­kuk ki­ta­bım­da ol­du­ğu gi­bi Borç­lar Hu­ku­ku ad­lı bu ki­ta­bım­da da, her ko­nu­nun so­nun­da ko­nuy­la il­gi­li “So­ru­lar” ko­nul­muş­tur. Ki­tap­tan ya­rar­lan­mak is­te­yen­le­re, özel­lik­le sı­na­va ha­zır­lan­mak­ta olan aday­la­ra her ko­nu­yu oku­duk­tan son­ra bu so­ru­lar üze­rin­de bir sü­re dur­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­rum; zi­ra aday­lar so­ru­la­rı oku­duk­ça her ko­nu­nun “pa­no­ra­ma”sı­nı bul­muş ve âde­ta o ko­nu­yu bir kez da­ha tek­rar et­miş ola­cak­lar­dır.
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
1
16,15
2
8,08
3
5,38
4
4,04
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
1
16,15
2
8,08
3
5,38
4
4,04
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
1
16,15
2
8,08
3
5,38
4
4,04

Bu Kategoride En Çok Satan 10 Eser
Son İncelediğiniz Kitaplar
Her hakkı saklıdır. 2004-2015 ©
profesyonel web tasarım